សាខា ច្បារអំពៅ

សមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង​សាលារៀន​វ៉េស្ទឡាញន៍​សាខា​ច្បារ​អំពៅ

Chbar Ampeou Branch Management Team