គម្រង​រូប​ថត

 

2018

37861350_10216896332621019_5827259031319740416_n

កម្មវិធីសម្ភោធសាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍សាខាព្រែកលៀប – ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៨

   

ព្រឹត្តិការខួបទី១០របស់ក្រុមហ៊ុនវេសឡាញអេឌ្យូខេសិនគ្រុប និង ពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ២០១៨

2017

25AM

សិខាសាលាអប់រំ “បំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារក្នុងសតវត្សទី២១” - ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ២០១៧

25AM

សិខាសាលាអប់រំ “ហេតុអ្វីការអប់រំមានសារៈសំខាន់” – ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

2016

25AM

ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ ដល់សិស្សបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ

25AMកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសិស្សធំ – ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៦ 25AMការបើកដំណើរការកម្មវិធី Action Learning – ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

25AM

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ – ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

2015

25AM

The ជំនួបប្រចាំលើកទី៣ របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ – ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

25AM

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្រឹតសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ពេលរសៀល ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

25AMពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្រឹតសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ 25AMពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្រឹតសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
25AM

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្រឹតសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ពេលព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

25AM

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់កម្រឹតសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ពេលរសៀល ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

2014

25AM

ពិធីចែកបណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្សានុសិស្ស ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

25 PM

ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ចប់ការសិក្សា ដល់សិស្សានុសិស្ស រសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

26 AM

ពិធីចែកបណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្ស ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

26 PM

ពិធីចែកបណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ដល់សិស្ស រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

27

ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ចប់ការសិក្សា ដល់សិស្សានុសិស្ស ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤