ចក្ខុវិស័យ

ក្រុមហ៊ុន វេសឡាញ អេឌ្យូខេសិន គ្រុប ចង់​ឃើញ​កុមារ​ និង​យុវជន​ទាំងអស់​ទទួល​បាន​ការ​អប់​រំ​ប្រកប​ដោយ គុណភាព គុណធម៌ មនុស្សធម៌ សុជីវធម៌ និង​ភាព​ជាអ្នក​ដឹក​នាំ ។

“នាំ​មុខ​លើ​ការ​អប់​រំ, ធ្វើ​ឲ្យ​រំភើប​ចិត្ត​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ”

WEG's Management Team